Over Alvin Bartels

Eigenaar GroundWorks legionella-advies

Beleidsadviseur Infectiepreventie bij het RIVM

Alvin Bartels GroundWorks legionella-advies

Ik ben medisch bioloog en afgestudeerd in de richting ‘gezondheidsvoorlichting en –beleid’ (MSc).

Van 2001 t/m 2004 was ik legionellacoördinator bij GGD Amsterdam. In deze functie was ik verantwoordelijk voor de legionellapreventie bij alle gemeentelijke locaties en voerde ik bronopsporing uit om te achterhalen waar mensen ziek zijn geworden (legionellapneumonie, veteranenziekte). Nadat ik in 2002 een legionella-infectie heb kunnen linken aan een koeltoren ben ik gestart met het inventariseren van natte koeltorens in Amsterdam. Bij meer dan 20 koeltorenlocaties heb ik bepaald wat voor preventieve maatregelen werden genomen om legionellagroei en –verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Hieruit is onder meer de ‘Procedure koeltoreninventarisatie en registratie voor gemeenten’ (RIVM-LCHV, 2007) voortgekomen.

Namens de GGD’en van de vier grote steden was ik betrokken bij het evalueren en wijzigen van landelijke regelgeving. Ook heb ik met medewerking van andere deskundigen landelijke richtlijnen geschreven over legionellapreventie, waaronder het draaiboek ‘Melding van legionellabacteriën in water’ en de paragraaf over legionellapreventie in de ‘Hygiënerichtlijn voor evenementen’ (RIVM-LCHV). De tabel met de ‘risico-indeling’ uit het draaiboek vormt de basis voor de reikwijdte van het Drinkwaterbesluit, hoofdstuk Legionellapreventie.

Voordat ik in 2007 Groundworks legionella-advies begon, was ik van 2004 tot 2006 werkzaam bij een medische uitgeverij en medeverantwoordelijk voor het opzetten van het Nederlands Tijdschrift voor Infectieziekten. Van 2007 tot en met oktober 2017 adviseerde ik als zelfstandig adviseur gemeenten, omgevingsdiensten, bedrijven en kennisinstituten over  legionellapreventie.

Vanaf 1 november 2017 werk ik bij het RIVM als Beleidsadviseur Infectiepreventie, waaronder als deskundige legionellapreventie. Hierdoor zijn diensten die tot belangenconflicten kunnen leiden niet meer beschikbaar (i.e. beleidsadvies, ondersteuning toezicht en advies evenementen). Wel adviseer ik, onder voorwaarden, instellingen of organisaties met risicovolle waterinstallaties over het uitvoeren en implementeren van legionellapreventie (o.a. ziekenhuizen, zorginstellingen en locaties met natte koeltorens; zie advies).

Waarom een second opinion van GroundWorks?

Deskundigheid

Sinds 2001 houd ik de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen bij op het gebied van legionellapreventie. Ik heb onder meer onderzoek uitgevoerd bij natte koeltorens (inventarisatie en vergelijking detectiemethoden) en luchtwassers (wel of geen potentiële bron?). Ook heb ik een literatuurstudie uitgevoerd over de effectiviteit van beheerstechnieken. Voor het RIVM maak ik richtlijnen en ben ik betrokken bij het evalueren en wijzigingen van regelgeving zoals de risico-indeling van waterinstallaties (drinkwaterinstallatie wel of niet prioritair). Ik heb verschillende toezichthouders geadviseerd; waaronder omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over de checklist voor het houden van toezicht bij natte koeltorens.

Ervaring

De afgelopen 17 jaar heb ik tientallen beheersplannen van drinkwaterinstallaties, koeltorens, fonteinen en bubbelbaden getoetst aan de regelgeving. Bij elke check kijk ik of het beheersplan duidelijk is voor de uitvoerders en correct wordt uitgevoerd. Hier zit vaak het knelpunt: beheersplannen voldoen op papier aan de regelgeving, maar de adviezen en instructies zijn niet duidelijk voor de gebruiker. Het legionella-beheer wordt daardoor verkeerd of niet volledig uitgevoerd. De legionellapreventie verbetert als de taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn voor zowel leidinggevenden als uitvoerders.

Onafhankelijkheid

Ik heb geen belangen in de verkoop van beheersplannen of producten die legionellagroei voorkomen. Ik adviseer u alleen over legionellapreventie als het verplicht is en als het vanuit volksgezondheidsperspectief noodzakelijk is.

Oplossingen

U krijgt advies op maat over maatregelen die zinvol en nodig zijn. Hiermee voorkomt u onnodige kosten, risico’s voor uw gebruikers en/of omgeving en negatieve oordelen van toezichthouders. Het advies is onderbouwd (‘evidence based’) waardoor het bruikbaar is voor beleidsnotities of bestuurlijke beslissingen.


Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Denkt u dat u dat u besmet bent met legionella? Neem contact op met uw huisarts of de GGD in uw regio.

Voor vragen over legionella, bijvoorbeeld bij u thuis, kunt u de websites raadplegen van de rijksoverheid of het RIVM. Voor vragen over RIVM-richtlijnen legionellapreventie kunt u contact opnemen met het RIVM-LCHV.